FINE KNIT

3,25 CHF

Includes 7.7% VAT
(32,50 CHF / 100 cm)
ECO

2,60 CHF

Includes 7.7% VAT
(26,00 CHF / 100 cm)
ECO

2,60 CHF

Includes 7.7% VAT
(26,00 CHF / 100 cm)

4,99 CHF

Includes 7.7% VAT
(49,90 CHF / 100 cm)

2,99 CHF

Includes 7.7% VAT
(29,90 CHF / 100 cm)

2,89 CHF

Includes 7.7% VAT
(28,90 CHF / 100 cm)

2,99 CHF

Includes 7.7% VAT
(29,90 CHF / 100 cm)
-20%
MOTTLED

1,83 CHF

Includes 7.7% VAT
(18,30 CHF / 100 cm)
-20%

2,08 CHF

Includes 7.7% VAT
(20,80 CHF / 100 cm)
-20%

2,16 CHF

Includes 7.7% VAT
(21,60 CHF / 100 cm)
-20%
Out of stock

2,08 CHF

Includes 7.7% VAT
(20,80 CHF / 100 cm)